Home » VIL DU BLI MEDLEM

VIL DU BLI MEDLEM

betingelser

Betingelser for medlemskap i NVEF.

Sitert fra § 2 i NVEFs vedtekter:

2.1 Medlemmenes virksomhet:
Medlemmer i NVEF arbeider med klima/miljø og energi innenfor en eller flere av følgende områder:

 • Prosjektering inkludert søknader/myndighetskontakter
 • Utførelse/Installasjon inkludert levering av produkter og utstyr
 • Samordning
 • Kontroll
 • Drift, vedlikehold og service
  av tekniske installasjoner i Norge , primært ventilasjons- og klimaanlegg samt anlegg for styring, regulering og overvåkning.

2.2 Vilkår for medlemskap

2.2.1 Foretak som er virksomme innenfor de arbeidsområder som er nevnt under § 2.1 kan søke opptak i foreningen. Eierforetak i foreningsrelatert virksomhet må være medlem for at de enkelte datterforetak skal være medlem.
2.2.2 Medlemmer og foretak som ønsker opptak som medlemmer skal:

 • Ha et styringssystem som sikrer etterlevelse av krav fra offentlige myndigheter, NVEF og kunder
 • Ha personale med nødvendige kunnskaper, erfaringer og kapasitet til å påta seg og gjennomføre oppdrag på en forsvarlig måte
 • Ha et system for løpende etterutdanning av sitt personell
 • Være registrert i Foretaksregistret i Norge
 • På anmodning fra NVEF fremlegge en skatte- og avgiftsattest, ikke eldre enn 6 mnd, som viser at forfalte, offentlige krav er betalt
 • Overholde NVEFs etiske regler
 • Drive sin virksomhet på en måte som er i overensstemmelse med foreningens formål, interesse og vedtak

2.2.3 Medlemmer av NVEF plikter også å være medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon NHO.

2.2.4 Søknad om medlemskap skjer ved å sende inn ferdig utfylt søknadsskjema sammen med de bilag søknadsskjemaet spesifiserer. Søknaden behandles av Styret som vurderer om søkeren tilfredsstiller kravene til medlemskap.
Resultatet av behandlingen meddeles søkerbedriften uten opphold.
Ved avslag kan søker kreve å få søknaden behandlet på neste generalforsamling i NVEF.

2.2.7 Utmelding – Opphør av medlemskap.

 • Et medlem kan ikke melde seg ut før det har vært medlem i minst to år
 • Utmeldelse skjer skriftlig med seks måneders varsel, med virkning fra 1. januar
 • Ved utmelding refunderes ikke innbetalte kontingenter/avgifter
 • Hvis utmeldelse fra et foretak som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap ikke er mottatt før den dagen den gjeldende overenskomsten for foretaket sies opp, kan foretaket først tre ut av foreningen når den nye overenskomsten er utløpt
 • Et medlem kan ikke tre ut under en pågående arbeidskonflikt

Foranstående bestemmelser gjelder ikke når driften av et medlemsforetak må opphøre på grunn av sykdom, dødsfall, konkurs e.l. Foranstående bestemmelser gjelder dog dersom et medlemsforetak kun skifter navn, organisasjonsform eller foretar en annen
endring som ikke forandrer foretakets reelle status.

 

Last ned skjema: Søknadsskjema for medlemskap

Våre annonsører: